Учебник  Икономически индикатори и финансови пазари

Глава 3:  Икономически индикатори

Съдържание

Брутен вътрешен продукт
     Какво представлява брутният вътрешен продукт?
          Потребление (С)
          Инвестиции (I)
          Правителствени разходи (G)
          Нетен износ (Х - М)
     Публикуване на данните за БВП в САЩ
     Изчисляване на темпа на растеж на БВП
     Имплицитен дефлатор на БВП
     Дефлатор с фиксирани тегла
     Реакция на пазара към данните за БВП
Продажби на автомобили
     Най-бързият индикатор за силата на икономиката
     Продажбите на автомобили и БВП
     Сезонно коригиране на данните за продажбите на автомобили
     Реакция на пазара към данните за продажбите на автомобили
Индекс на мениджърите по покупките ISM (САЩ)
     Индексът ISM проследява БВП
     Как се образува индексът ISM?
     Как се изчислява индексът ISM?
     Реакция на пазара към данните за ISM
Трудова заетост
     Най-важният индикатор след БВП
     Чрез заетостта оценяваме много други индикатори
     Ръстът на безработица не е водещ икономически индикатор
     Проучвания на трудовата заетост
          Проучване на домакинствата
          Проучване в предприятията
     Реакция на пазарите към данните за трудовата заетост
Индекс на цените на производител (PPI)
     Защо трябва да следим инфлацията?
     Особености на индекса на цените на производител
     Състав на индекса на цените на производител
     Интерпретиране на данните за PPI
     Реакция на пазара към данните за индекса на цените на производител
Продажби на дребно
     Какво научаваме от данните за продажбите на дребно?
     Недостатъци на отчета за продажбите на дребно
     Трудности при прогнозирането на продажбите на дребно
     Структура на продажбите на дребно
     Реакция на пазара към данните за продажбите на дребно
Промишлено производство и оползотворяване на капацитета
     Съдържание на отчета за промишленото производство
     Какво измерва индексът на промишленото производство?
     Какво научаваме от данните за оползотворяването на капацитета?
     Какво означава "промишлен капацитет"?
     Реакция на пазара към данните за промишленото производство и капацитета
Ново жилищно строителство и разрешителни за строеж
     Жилищният сектор е водещ икономически индикатор
          Значение на строителния сектор в икономиката
     Структура на отчета за жилищното строителство
     Реакция на пазара към данните за жилищното строителство
Индекс на потребителските цени
     Индексът на потребителските цени като индикатор за инфлация
     Видове индекси на потребителските цени
     Обхват на различните измерители на инфлацията
     Определяне на същинския темп на инфлация
     Реакция на пазара към данните за индекса на потребителските цени
Поръчки на дълготрайни стоки
     Поръчките на дълготрайни стоки са водещ показател
     Особености на отчета за поръчки на дълготрайни стоки
     Как да използваме отчета за поръчки на дълготрайни стоки?
     Структура на отчета за поръчките на дълготрайни стоки
     Реакция на пазара към данните за поръчки на дълготрайни стоки
Личен доход и потребителски разходи
     Показатели за потреблението
     Норма на спестяване
     Как да прогнозираме потреблението?
     Реакция на пазара към данните за доходите и потреблението
Индекс на водещите икономически показатели (САЩ)
     Индикатор за бъдещата икономическа активност
     Структура на индекса на водещите икономически показатели
     Съвпадащи и изоставащи икономически показатели
     Реакция на пазара към индекса на водещите икономически показатели
Продажби на нови жилища
     Продажбите на жилища са водещ показател за икономическа активност
     Структура на доклада за продажбите на нови жилища
     Реакция на пазара към доклада за продажбите на нови жилища
Разходи за строителство
     Разходите за строителство като 20% от БВП
     Състав на доклада за разходите за строителство
     Недостатъци на доклада за разходите за строителство
     Реакция на пазара към данните за разходите за строителство
Промишлени поръчки и производствени материални запаси
     Промишлените поръчки допълват отчета за дълготрайните стоки
     Материалните запаси като сигнал за рецесия
     Още за материалните запаси
     Реакция на пазара към данните за поръчките и материалните запаси
Материални запаси в икономиката и продажби
     Защо ни интересуват материалните запаси?
     Реакция на пазара към отчета за материалните запаси в икономиката
Търговски баланс
     Значение на външната търговия в икономиката
     Валутен курс и търговски дефицит
     Що е търговски баланс?
     Данните за търговията са изключително подробни
     Четири доклада за търговията на САЩ
     Реакция на пазара към данните за търговията