Учебник  Икономически индикатори и финансови пазари

Глава 4:  Дейност на Федералния резерв

Съдържание

Въведение
Федералният резерв и икономиката
     Инструменти на Федералния резерв
     Лихва по федералните резерви
Цели и функции на Федералния резерв
     Операции на открития пазар
     Сконтов процент
     Задължителни резерви
     Защо лихвата по федералните резерви е толкова важна
     Дългосрочни и краткосрочни лихвени проценти
     Влияние на Федералния резерв върху валутния пазар
     Влияние на Федералния резерв върху пазара на акции
     Банкови резерви и парично предлагане
     Какво са парите?
Прилагане на политиката на Федералния резерв
     Първа стъпка: Установяване на целите на политиката
     Втора стъпка: Определяне на обема на необходимите резерви
          Защо Федералният резерв ограничава банковите резерви
          Нетни свободни резерви
          Други сигнали за политиката на Федералния резерв
          Паричната политика действа посредством лихвените проценти
     Трета стъпка: Регулиране на оперативните фактори
          Фактор "пари в обръщение"
          Фактор "забавяне в клиринга"
          Фактор "депозити на Хазната"
          Фактор "депозити на чуждестранните централни банки"
          Нетен ефект от оперативните фактори
          Постоянна и временна промяна на резервите
     Четвърта стъпка: Вземане на решение за действията
          Преценка на нуждите от резерви
               Начини за временно осигуряване на резерви
          Как Федералният резерв избира техническите операции?
          Сигнали за промяна в политиката на Федералния резерв
          Кога да бъдем нащрек