ФИНАНСОВО-КОНСУЛТАНТСКА ГРУПА - FCG LTD.

Електронни учебници

Електронните учебници, разработени от FCG Ltd., представляват софтуерни мултимедийни продукти, предназначени за самостоятелно обучение по редица предмети в областта на икономиката и финансите. Те могат да бъдат използвани онлайн през Интернет.

Учебниците съдържат определен брой тематично свързани модули, като структурата на всеки следва определена схема: урок, съпроводен с анимация, упражнения и примерни задачи. След всеки раздел и модул има възможност за проверка на нивото на знанията чрез генерираните от учебника тестове. Тази система на активно обучение затвърждава знанията, развива мисленето и способността за решаване на проблемни ситуации.

ЕЛЕКТРОННИТЕ УЧЕБНИЦИ, КОИТО ВИ ПРЕДЛАГАМЕ БЕЗПЛАТНО:

Изберете учебник:   Към учебника

Програма “Финансови пазари”

1.    Основни понятия

Започва се от чисто фундаментални понятия като цената на парите във времето и теорията за паричните потоци, постепенно се достига до значително по-сложни теми, като боравене с лихвени проценти, изчисляване на годишната лихва при сложно натрупване, различни техники на сконтиране, изчисляване на параметрите на паричен поток и др.

2.    Ценни книжа

Дава основни познания за начина, по който  могат да се инвестират свободните  пари в този вид инструменти. Разглежданите теми запознават с първичния и вторичен пазар на ценни книжа, дълговите инструменти, дяловите участия, пласмента на всяка нова емисия.

3.    Валутен пазар

Разглежда спот курсовете, форуърдните курсове и начините за изчисляването им; различните начини за котиране на валути на междубанковия и кешовия пазар; множество упражнения по преобразуване на една валута в друга и пресмятане на печалби/загуби от валутни операции.

4.    Суапови операции

Главата запознава с техниките за финансиране на текущи левови задължения, при условие че основната експозиция е валутна. Така, ако основната част от паричните потоци са във валута, владеейки техниката за сключване на суапови сделки, във всеки един момент ще можем да поддържаме и левова ликвидност.

5.   Опционни стратегии

Въвеждането във фундамента на опционните стратегии ще позволи участниците да се запознаят с най-популярните методи за застраховане срещу валутния и лихвения риск.

6.   Фючърсни операции
Последният раздел третира фючърсните операции - най-активно търгуваните финансови инструменти в глобален аспект. По своята същност те представляват стратегия, на базата на която може да се осъществи застраховане с възможно най-малък ресурс срещу движението на съответната валута или лихвена промяна.