ФИНАНСОВО-КОНСУЛТАНТСКА ГРУПА - FCG LTD.

Електронни учебници

Електронните учебници, разработени от FCG Ltd., представляват софтуерни мултимедийни продукти, предназначени за самостоятелно обучение по редица предмети в областта на икономиката и финансите. Те могат да бъдат използвани онлайн през Интернет.

Учебниците съдържат определен брой тематично свързани модули, като структурата на всеки следва определена схема: урок, съпроводен с анимация, упражнения и примерни задачи. След всеки раздел и модул има възможност за проверка на нивото на знанията чрез генерираните от учебника тестове. Тази система на активно обучение затвърждава знанията, развива мисленето и способността за решаване на проблемни ситуации.

ЕЛЕКТРОННИТЕ УЧЕБНИЦИ, КОИТО ВИ ПРЕДЛАГАМЕ БЕЗПЛАТНО:

Изберете учебник:   Към учебника

Програма “Икономически индикатори и финансови пазари”

Ползвайки напътствията й, ще можете да интерпретирате реакциите на финансовите пазари спрямо икономическите новини, както и да съставите инвестиционните си планове в съответствие с тях.

1.    Пазарни механизми

Първата част на учебника обяснява пазарните механизми и икономическите индикатори, които ги отчитат. Посочва какво отразяват тези индикатори и как те влияят върху състоянието на валутния, паричния и капиталовия пазари.

2.    Обработка на икономическите данни

Запознава с различни техники за обработка и систематизиране на икономически данни, посредством които се сравняват данни от различен мащаб или публикувани по различно време като: сезонно коригиране и индексиране на данните, използване на дефлатори, превръщане на нива в темпове на растеж и др.

3.   Икономически индикатори

Изучава произхода и значението на всеки индикатор за състоянието на икономиката, лихвения процент и политиката на Централната банка. Учи каква е ответната реакция на фондовия, капиталовия и валутния пазар при промяна на отделните индикатори. Как се формират очакванията за стойностите на индикаторите,  кой кога ги публикува в САЩ, Еврозоната и България.

4.    Операции на Централната банка

Обяснява как Централната банка /конкретно Федералният резерв/ оперира на пазара. Посочва взаимовръзката между Федералния резерв и другите структури на правителството и как промените в политиката се отразяват върху паричната политика. Анализира се макроикономическата среда, различните парични агрегати и тяхното въздействие върху ръста на БВП и инфлацията.