Учебник  Финансови пазари

Глава 1:  Основни понятия

Съдържание

Въведение към глава "Основни понятия"
Стойност на парите във времето
     Бъдеща стойност
     Сегашна стойност
Що е паричен поток?
     Типове парични потоци
Що е доходност?
     Крива на доходността
     Видове криви на доходността
     Измествания на кривите на доходността
     Интерполация на доходността
Доходност от облигации с нулев купон
     Определяне на доходността от облигации с нулев купон
     Приложение на доходността от облигации с нулев купон
Форуърдна лихва
     Изчисляване на форуърдна лихва
Вътрешна норма на възвръщаемост
     Определяне на вътрешната норма на възвръщаемост
Дисконтови фактори
     Използване на дисконтовите фактори
Олихвяване
     Непрекъснато олихвяване
     Преобразуване на лихвените проценти към годишна база
     Преобразуване на годишната лихва към лихва за по-кратък период
Анализ на доходността
     Връзка между сегашна стойност и доходност
     Връзка “сегашна стойност/ доходност” и типове парични потоци
Доларова стойност на една базисна точка
     Изчисляване на доларовата стойност на една базисна точка
     Доларова стойност на една базисна точка и време до падежа
     Доларова стойност на една базисна точка и типове парични потоци
Продължителност
     Фактори, влияещи върху продължителността
Модифицирана продължителност
     Измерване на модифицираната продължителност
     Ограничения на модифицираната продължителност
Изпъкналост
     Позитивна и негативна изпъкналост
Цена "Купува / продава"
     Хеджиране