Учебник  Финансови пазари

Глава 3:  Ценни книжа

Съдържание

Въведение към глава "Ценни книжа"
Пазари на ценни книжа
     Посредници на първичните пазари
     Посредници на вторичните пазари
     Дълги и къси позиции
     Сетълмент
Дългови инструменти
     Търговия с дългови инструменти
     Начислена лихва
          Календарна база за изчисление
          Намиране на начислената лихва
     Инструменти на паричния пазар
          Лихва по федералните фондове
          Лихва по евродолари
          Лихва по репо-сделки
          Американски съкровищни бонове
          Краткосрочни корпоративни облигации
          Депозитни сертификати
Дългосрочни ценни книжа
     Облигации
          Цена на облигациите
          Нетни приходи и брутна цена на облигациите
     Кредитен риск
          Кредитен риск и цена на облигациите
     Американски съкровищни облигации
          Котировки на американски съкровищни облигации
          Нетни приходи и брутна цена
     Облигации на федералните агенции
     Ипотечни ценни книжа
          Неравномерност на паричните потоци при ипотечните ценни книжа
     Общински облигации
     Корпоративни облигации
     Еврооблигации
Дялови участия
     Акции
          Цена на акциите
               Доходност от дивидента
               Съотношение "цена/печалба"
               Съотношение "цена/балансова стойност"
     Конвертируеми облигации
Варанти на акции