Учебник  Финансови пазари

Глава 4:  Суапови операции

Съдържание

Въведение към глава "Суапови операции"
Що е суап сделка?
     Рискове при суап сделките
     Съставни елементи на суап сделките
          Размяна на купонни плащания
Лихвени суап сделки
     Цена на лихвен суап
          Употреба на лихвения суап
     Цена на суап сделките и кредитен рейтинг
     Изчисляване на лихвен суап
          Печалби и загуби "на книга"
          Изчисляване на печалби и загуби от лихвен суап
               Сегашна стойност на фиксираните плащания
               Сегашна стойност на плаващите плащания при лихвен суап
               Плащания при лихвен суап
          Намиране на фиксирания лихвен процент
               Сегашна стойност на плаващите плащания
               Сегашна стойност на фиксираните плащания
               Фиксиран лихвен процент
Валутни суап сделки
     Цена на валутeн суап
     Изчисляване на валутен суап
          Изчисляване на печалби и загуби от валутен суап
               Сегашна стойност на фиксираните плащания при валутен суап
               Сегашна стойност на плаващите плащания при валутен суап
               Печалби / загуби при валутен суап
Приложение на суап сделките
     Суап сделки и облигации
     Суап на активи
          Пазарен принцип при суап на активи
               Намиране на спредовете при суап на активи
          Осъществяване на суап на активи
               Парични потоци при продажба на активи
          Парични потоци при валутен суап
          Определяне на спреда при суап на активи
     Определяне на цената при суап на активи
Операции със специално предназначение