Учебник  Финансови пазари

Глава 5:  Опции и опционни стратегии

Съдържание

Въведение към глава "Опции и опционни стратегии"
Що е опция?
     Покупка на актив
     Право за покупка на актив
     Продажба на актив
     Право за продажба на актив
     Видове позиции с опции
     Понятие "в парите"
Oпционна теория
     Теоретична стойност на опцията
     Биномен модел
          Крива на разпределение на вeроятностите
               Средна и стандартно отклонение
          Биномни дървета и опции
               Биномни дървета и цена на опциите
     Променливи величини при оценка на опциите
          Видове опции и цена
          Цена и време до падежа
          Спот цена и страйк цена
          Волатилитет
          Лихвени проценти и цена на опциите
          Фактори, влияещи върху цената на опцията - обобщение
     Крива на премията
          Вътрешноприсъща стойност
          Външноприсъща стойност
               Разпадане на външноприсъщата стойност
               Външноприсъща стойност и волатилитет
Средства за диагностика
     Тета
          Тета и време до падежа
     Делта
          Делта и време до падежа
     Гама
          Гама и време до падежа
     Вега
     Делта хеджиране
          Къса call позиция при липса на хеджиране
          Къса call позиция при делта неутрална позиция
          Къса call позиция при частична делта неутрална позиция
          Къса put позиция при делта неутрална позиция
Опционни стратегии
     Call spread
     Put spread
     Straddle
     Strangle
     Синтетична форуърдна позиция