Учебник  Финансови пазари

Глава 6:  Фючърсни сделки

Съдържание

Въведение към глава "Фючърсни сделки"
Срочни сделки
     Различия между спот и срочни сделки
     Изчисляване на цените форуърд
     Дълги и къси позиции при срочните сделки
     Цена на доставка
Сделки с фючърси
     Търговия с фючърсни контракти
          Марджин
          Приключване на позицията и доставка
     Употреба на фючърсните контракти
          Арбитраж чрез фючърсни контракти
               База
          Хеджиране чрез фючърсни контракти
               Подновяване на позицията
Фючърсни инструменти
     Фючърси върху облигации в евродолари
          Изчисляване на печалбата/загубата
     Фючърси върху съкровищни облигации
          Намиране на печалбата/загубата от фючърси върху съкровищни облигации
          Коефициенти на конверсия при фючърсите върху съкровищни облигации
(англ. Conversion Factors)

               Изчисляване на коефициентите на конверсия
               Изчисляване на цената на доставка
          Избор на съкровищни облигации за доставка
          Хеджиране с фючърси върху съкровищни облигации
     Фючърси върху индекса "S&P 500"
     Фючърс WTI върху суров петрол