ФИНАНСОВО-КОНСУЛТАНТСКА ГРУПА - FCG LTD.

Обзор на банкови продукти

Изберете статия:

Нови условия по микрокредитите на ПИБ

Първа инвестиционна банка стартира изцяло обновена и модернизирана програма за кредитиране на микропредприятията. Новата програма за финансиране включва кредити за инвестиции, за оборотни средства, овърдрафти, банкови гаранции, фирмени кредитни карти и други. За повече информация относно новите параметри при кредитните продукти за микропредприятия на ПИБ се обърнахме към Деян Кючуков, Директор Дирекция „Микрокредитиране”

Какви са последните промени в програмата за кредитиране на микропредприятия на ПИБ?

В отговор на повишените изисквания на пазара се постарахме да направим продукта възможно най-привлекателен за клиентите. Максималният размер на микрокредита вече е до 80,000 лв., като при добри показатели на бизнеса може да се ползва кредит без материално обезпечение в размер до 50,000 лв. Таксата за предсрочно погасяване е намалена и при рефинансиране със собствени средства е в размер на 3% от остатъчната главница.

Продължаваме предлагането на специализирани продукти за конкретни групи клиенти, в това число лекарски практики, земеделски стопани и млекопроизводители, фризьори и козметици и др. При нас всеки кредитоискател получава персонализиран подход и набор от кредитни решения. Необходимите документи са ограничени до минимум, а до един ден след подаването им клиентът получава отговор на своето искане.

С какъв срок са кредитите без материално обзепечение и при какви лихвени условия?

Срокът на кредитите без материално обезпечение е удължен до 5 години, а лихвените условия се обуславят от кредитоспособността на клиента. Експертният анализ, отчитащ реалните приходи и печалба, ни позволява да предлагаме лихвени равнища, които са сред най-конкурентните на пазара. За пример ще посоча, че при лекарските необезпечени бизнес кредити лихвите започват от 7% годишно.

Запазихте ли опцията за свободен режим на усвояване и погасяване през първите 5 години и за кои кредитни продукти?

Да, този продукт се нарича ипотечен овърдрафт или както е по-популярното му название, Суперкредит. Максималният му срок е 10 години, като до 5 от тях могат да бъдат в режим на овърдрафт. Той е много удобен за клиентите, които го ползват за оборотни средства, но е привлекателен и за онези, които имат инвестиционни намерения, защото оставя пред тях отворени опциите да реализират след време инвестицията си на печалба и да върнат кредита като междувременно плащат само лихвите, или пък да запазят придобития актив и да погасяват след време на вноски.

Какви други продукти и промоции на ПИБ могат да ползват фирмите?

На висок интерес се радват фирмените кредитни карти. ПИБ предоставя възможност за ползване на няколко кредитни карти VISA или MasterCard към една фирмена сметка. Това позволява различни служители да извършват картови разплащания за целите на бизнеса, като нововъведената чип технология гарантира абсолютна сигурност за спазване на договорения общ кредитен лимит. Продължава също промоцията, съгласно която всеки търговец, който ползва ПОС-устройство на ПИБ или сключи договор за инсталация, може да ползва овърдрафт по фирмената си сметка в размер от 5,000 до 50,000 лв., в зависимост от реализираните обороти през ПОС терминала.

© Финансово-консултантска група ЕООД

Сряда, 25 юли 2007


В настоящия раздел публикуваме актуална информация за най-новите и атрактивни продукти, предлагани от различни банки, активни на българския финансов пазар. Тя е от полза както за представителите на малкия и среден бизнес, така и за корпоративните клиенти, а и за всички граждани.